Външният ни дълг нараства със 789 млн. евро

27.04.2017

Нетният външен дълг в края на февруари 2017 г. намалява с 638 млн. евро

Брутният външен дълг в края на февруари 2017 г. е 34 231.5 млн. евро (70.3% от БВП), което е с 411 млн. евро (1.2%) по-малко в сравнение с края на 2016 г. (34 642.5 млн. евро, 73.1% от БВП). Дългът нараства със 789 млн. евро (2.4%) спрямо февруари 2016 г. (33 442.5 млн. евро, 70.6% от БВП), съобщиха от БНБ.

В края на февруари 2017 г. дългосрочните задължения са 26 365.3 млн. евро (77% от брутния дълг, 54.1% от БВП), като намаляват с 290 млн. евро (1.1%) спрямо края на 2016 г. (26 655.2 млн. евро, 76.9% от дълга, 56.3 от БВП). Дългосрочният дълг нараства с 572.3 млн. евро (2.2%) спрямо февруари 2016 г. (25 792.9 млн. евро, 54.5% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7866.2 млн. евро (23% от брутния дълг, 16.2% от БВП) и намаляват със 121 млн. евро (1.5%) спрямо края на 2016 г. (7987.2 млн. евро, 23.1% от дълга, 16.9% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 216.7 млн. евро (2.8%) спрямо февруари 2016 г. (7649.5 млн. евро, 16.2% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на февруари 2017 г. е 6601.2 млн. евро (13.6% от БВП). Спрямо края на 2016 г. (6782.5 млн. евро, 14.3% от БВП) той намалява със 181.4 млн. евро (2.7%). Дългът на сектора се повишава с 1131.8 млн. евро (20.7%) спрямо февруари 2016 г. (5469.3 млн. евро, 11.5% от БВП), в резултат и на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитираните през март 2016 г. от България облигации на международните капиталови пазари.

Външните задължения на сектор Банки са 3953.7 млн. евро (8.1% от БВП). Те се понижават с 209.3 млн. евро (5%) спрямо края на 2016 г. (4162.9 млн. евро, 8.8% от БВП). Дългът на сектор Банки нараства със 106.1 млн. евро (2.8%) спрямо февруари 2016 г. (3847.5 млн. евро, 8.1% от БВП). Външните задължения на Други сектори са 11 206.2 млн. евро (23% от БВП). Те нарастват с 2.9 млн. евро (0.03%) спрямо края на 2016 г. (11 203.3 млн. евро, 23.7% от БВП). Дългът на сектора намалява със 161 млн. евро (1.4%) спрямо февруари 2016 г. (11 367.2 млн. евро, 24% от БВП).

В края на февруари 2017 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 470.5 млн. евро (25.6% от БВП), което е с 23.2 млн. евро (0.2%) по-малко в сравнение с края на 2016 г. (12 493.7 млн. евро, 26.4% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 287.9 млн. евро (2.3%) спрямо февруари 2016 г. (12 758.4 млн. евро, 26.9% от БВП).

През януари – февруари 2017 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 272.8 млн. евро (0.6% от БВП) при 385.6 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – февруари 2016 г. От тях 12.8 млн. евро (4.7% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 140.8 млн. евро (51.6% от общия размер) за сектор Банки, 72.8 млн. евро (26.7%) за Други сектори, а 46.4 млн. евро (17%) са вътрешнофирмено кредитиране.
През януари – февруари 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 483.5 млн. евро (1% от БВП) при 841.8 млн. евро (1.8% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

Нетният външен дълг в края на февруари 2017 г. е 1883.9 млн. евро, като намалява с 638 млн. евро (25.3%) спрямо края на 2016 г. (2521.9 млн. евро). Понижението се дължи от една страна на нарастването на брутните външни активи (с 227 млн. евро, 0.7%), а от друга – на намалението на брутния външен дълг (с 411 млн. евро, 1.2%).

Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 3.9% в края на февруари 2017 г. при 5.3% в края на 2016 г. Нетният външен дълг намалява с 3556.7 млн. евро (65.4%) спрямо февруари 2016 г. (5440.6 млн. евро, 11.5% от БВП).

 

insmarket.bg

Обратно към новините