Условия и правила за ползване на сайта


Сайтът на Булром Глобъл Груп е създаден с цел да информира за услугите и продуктите, които се предлагат на него.

Влизайки в корпоративния сайт на Булром Глобъл Груп, Вие се съгласявате и приемате правилата и общите условията за ползването му. Моля, запознайте се внимателно тях. Булром Глобъл Груп си запазва правото за промени и корекции по настоящите условия, без предварително уведомление.

 • Съдържанието на този сайт е предмет на авторско право. Всяко ползване и/или публикуване на информация, снимки и данни от сайта на Булром Глобъл Груп в публичното пространство е обвързано с назоваване на източника
 • Търговските марки и лога, както и съдържанието на "www.brgins.com" са собственост на Булром Глобъл Груп. За всяко възпроизвеждане, презапис или копиране на съдържание се извършва със знанието и писмено съгласие от страна на Булром Глобъл Груп
 • Булром Глобъл Груп си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и визията на корпоративния си сайт "www.brgins.com", без да дължи предизвестие за това

Сключване на договора:

 • договорът за предоставяне на посреднически услуги за застраховане от разстояние се сключва с потвърждаване на поръчката от страна на потребителя
 • договорът се счита за сключен от страна на брокера с изпращане на потвърждението за приемане на първата поръчка.
 • договорът влиза в сила от датата за сключване.
 • за дата на договорът се счита датата на изпращане на потвърждението за приемане на поръчката от страна на брокера.

Ограничение на отговорността:
Булром Глобъл Груп не носи отговорност за:

 • актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната или предоставяна информация чрез страницата
 • вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на интернет мрежата или поради други причини
 • не носи отговорност за всички вреди или загуби произтичащи от неизпълнение на задълженията на потребителя
 • вреди, разходи и/или загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт

Булром Глобъл Груп си запазва правото да спре достъпа Ви до сайта си по всяко време, ако съществуват съмнения, че Вие използвате сайта по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин.
При неспазването на правилата, Булром Глобъл Груп не носи отговорност, за каквато и да било злоупотреба, разкриване или загуба на данни.

Уреждане на спорове:

 • Всички договори, сключени на базата на настоящите общи условия се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Република България
 • Всички спорове, възникнали между страните по договори, сключени на базата на настоящите общи условия се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд в съответствие с действащото законодателство на Република България

*Сайтът на Булром Глобъл Груп използва Бисквитки. С използването на сайта, Вие приемате и се съгласявате с това. *Договорът се сключва за неопределен срок